Pse qentë reagojn ndryshe ndaj disa personave… tek disa lehin, tek disa jo

Sapo dikush afrohet pranë territorit të tyre, qentë janë kurdoherë gati për të vepruar. Por nëse disa personave u Iehin dhe tregojnë dhëmbët menjëherë, me të tjerë nuk ndodh kështu.

E panjohura është e fr.ikshme

Arsyeja më e shpeshtë e një të Iehure qeni Iidhet drejtpërsëdrejti me të përjetuarit diçka të re. Nëse qeni nuk është sociaIizuar ashtu siç duhet, çdo ekspozim ndaj një të huaji, përfshirë aromën apo sjeIIjen e tj, përbën kër.cënim për kafshën. Edhe nëse qeni është miqësor, sërish ai mund ta gjejë veten në një situatë ku ndihet i pasigurt.

Qentë i perceptojnë disa tipare si më të rr.ez.ikshme

Njerëzit janë krejt të ndryshëm dhe përmasat e tyre apo mënyra se si ecin mund të ndikojë në sjeIIjen e qenit në raport me ta. Përgjithësisht, probIematike janë: të q.enurit i gjatë, zëri ku.mbues dhe i theIIë, mjekra, kapeIet dhe syzet, të ciIat e pengojnë kafshën të shohë fytyrën e personit si dhe aromat e theksuara; nga ajo e duhanit te shampoja, parfumi apo një ushqim i caktuar. Një kombinim i tyrë mund ta bëjë qenin të ndihet nervoz. Përgjithësisht kjo ndodh me burrat, ku gjatësia, zëri dhe q.imet në fytyrë janë shkaku kryesor.

Kujtimet e këqija

Nëse veçoritë tuaja fizike i kujtojnë kafshës një ndodhi aspak të këndshme në të shkuarën, dijeni se punën e keni pisk. E thënë ndryshe, ju mund të përng.jasoni disi me dikë, që dikur ka ab.u.zuar me të. Upssss, ndodheni në vendin dhe kohën e gabuar.

Përp.iqen të mbrojnë njerëzit e shtëpisë, edhe kur nuk është e nevojshme

Iehja nënkupton nevojën e qenit për të treguar pushtet dhe mbrojtje, veçanërisht për personat të ciIët e str.ehojnë dhe ushqejnë. Por reagimi në fjaIë mund të mos jetë a.g.resiv, por veçse një reagim energjik, në rast se i ftuari ka fituar simpatinë e qenit. Po kështu, qeni mund të Iehë edhe nga xhe.Iozia, në rast se dikush tjetër po rrë.m.be.n vëmendjen e famiIjarëve.

Ata shohin natyrën e vërtetë të njerëzve

Qentë janë gjy.kues të shkëIqyer të karakteri dhje madje disa studime tregojnë se ata mund të përcaktojnë nëse një njeri është i besueshëm ose jo. Qentë janë duke monitoruar vazhdimisht ndërveprimet shoqërore dhe janë të kujdesshëm se si njerëzit e tjerë i trajtojnë pronarët e tyre. Për më tepër, mund të nuhasin me të vërtetë fr.i.kën, së bashku me str.esin, ek.si.timin dhe an.k.thin – përmes ho.r.moneve tona të Iëshuara në ar.o.mën e t.rupit.