Ky është zbulimi i fundit që kontribon në dobësimin tuaj!

Obe.z.iteti e përndiqte 58-vjeçaren Marleen Greenleaf gjatë gjithë je.tës së saj. Ashtu si shumica e nj.rëzve të shë.ndoshë, ajo provoi d.ieta dhe plot më.nyra ko.merciale do.bësimi, por pesha gjithmonë kthehej.

Njerëzit me mb.ipe.shë nuk janë të pref.eruar në shumë aspekte të shoqërisë. Ata kanë vështirësi evi.dente për të krijuar lidhje. Po ashtu z.or se i marrin në punë. Për më tepër në disa punë as që bëhet fjalë të merren. Mund të jenë po aq të ar.simuar dhe profesionistë se të tjerët, por tra.j.tohen si të dorës së dytë dhe pa.guhen më pak.

Përveç kësaj, duhet të përb.allen me pë.rb.uzje dhe stig matizim. Njerëzit nuk hez.itojnë të ko.mentojnë dhe të t.allen me tr.upin e tyre edhe në mes të rrugës.

E përb.allur edhe kjo 58 vjeçare me këto dukuri, tre vjet më parë pranoi të marrë pjesë në një p.rovë kl.inike për semagl.utide, një lloj i ri i i.l.açeve për mbip.esha. Gjatë studimit që zgjati 68 javë, gradualisht humbi rreth 18 kilogramë.

“Mendova se thjesht kisha nevojë për më shumë motivim,” tregon 58 vjeçarja, citon noa.al. Por ishte goxha më e thjeshtë. Ajo mori sema.gl.utidë dhe siç tregon “menjëherë, dë.shira për të ngrënë, thjesht u zhduk”.

Bëhet fjalë për një p.ilulë e cila po provohet se sh.kak.ton h.umbje të k.onsiderueshme të p.eshës në shumicën e pa.ci.entëve – mjaftueshëm për të bërë një ndryshim si nga ana mje.kësore dhe es.tetike.

Eks.pertët janë shumë optimistë. Ata shpr.esojnë që p.ilulat e reja do të arrijnë një rev.olucion shoqëror: Do të ndryshojnë mënyrën se si shoqëria i tra.jton njerëzit e sh.ënd.oshë dhe se si njerëzit e tillë do të nd.jehen për veten e tyre. Sepse ob.e.zët do të tr.ajtohen me pi.l.ulat do.bësuese dhe fr.enuese të or.eksit e kështu do të jenë më pak të për.nd.jekur nga bu.l.izmi ndaj tyre.