Jo e zakonshme: Në një tren ndodh që një grua të lind

Një grua lin.di në trenin “Intercity Night 757”, që udhëtonte në linjën Torino-Leçe, në Itali. Ngj.arja ka ndodhur në 4 mars, në orën 04:20 të mëngjesit pranë stacionit Pescara Centrale.

Partneri i gruas kishte kër.kuar ndi.hmë, duke folur në anglisht, në një mënyrë të tr.a.zuar. Fëmija lin.di edhe falë shpe.jtësisë së kryema.kinistit, i cili menjëherë u përfshi për të kërkuar ndërh.yrjen e stafit mje.kësor.

Siç raportohet nga “FsNews”, drejtuesja Greta Ci.rillo, së bashku me shefin e st.acionit, Augusto Lan.cianese, bënë çmos për t’i dhënë mbësh.tetje dhe si.guri udhëtares, duke u përp.jekur ta qet.ës.onin atë.

Pak para mbë.rritjes së ndihmës së shpejtë, gruaja u bë gati për të sjellë në j.etë fëmijën e saj. Per.soneli mje.kësor, i ngjitur në bord, vendosi që ajo të lin.dë menjëherë, derisa të q.arat e fos.hnjës së sapol.indur mb.ushën gjithë trenin me gëzim.

Prindërit, të cilët po udhëtonin në shoqërinë e fëm.ijëve të tyre (dy bi.njakë rreth një vjeç), u l.anë disa minuta në pri.vatësi. Më vonë, e gjithë fam.ilja u transferua në spi.talin e Pesksaras.