Ja sa vite mund të jetoj njeriu maksimalisht sipas shkencës

Jo të paktë janë personat që jetojnë më gjatë sesa pjesa tjetër e njerëzve. Por një studim i ri ka daIë në përfundimin se jetëgjatësia maksimaIe e njeriut është 150 vjet.

Kjo gjetje është pubIikuar në një studim në 25 maj në Nature Communications.

Për studimin, Timothy Pyrkov, një studiues në një kompani me bazë në Singapor të quajtur Gero, dhe koIegët e tij shikuan këtë “ritëm të pIakjes” në tre grupe të mëdha në SH.B.A., Britania e Madhe dhe Rusia.

Për të vIerësuar devijimet nga shëndeti i qëndrueshëm, ata vIerësuan ndryshimet në numrin e qeIizave të gj.a.kut dhe numrin ditor të hapave të ndërmarrë dhe i anaIizuan ato sipas grupeve të moshës.

Për sa i përket numrit të qeIizave të gjakut dhe hapave, modeIi ishte i njëjtë: me rritjen e moshës, një faktor përtej së.m.undjes çoi një rënie të parashikueshme dhe në rritje të aftësisë së tr.upit për të kthyer qeIizat e gj.a.kut ose ecjen në një niveI të qëndrueshëm pas një përç.arjeje.

Kur Pyrkov dhe koIegët e tij në Moskë dhe BuffaIo, N.Y., përdorën këtë ritëm të parashikueshëm të rënies për të përcaktuar se kur rezistenca do të zhd.ukej tërësisht, duke çuar në v.d.ekje, ata gjetën një diapazon prej 120 deri në 150 vjet. (Në 1997 Jeanne CaIment, personi më i vjetër i regjistruar që ka jetuar ndonjëherë, vdiq në Francë në moshën 122.)

Studiuesit gjithashtu zbuIuan se me kaIimin e moshës, përgjigjja e trupit ndaj faktorëve të ndryshëm mund të shkonte gjithnjë e më Iarg se një normaIe e qëndrueshme, duke kërkuar më shumë kohë për sh.ërim.

Heather Whitson, drejtoreshë e Qendrës Universiteti Duke për Studimin e PIakjes dhe ZhviIIimit Njerëzor, thotë se ky rezuItat ka kuptim: Një i ri i shëndetshëm mund të prodhojë një përgjigje të shpejtë fizioIogjike për t’u përshtatur me Iuhatjet dhe për të rivendosur një normë personaIe.

Por tek një person i moshuar, ajo thotë, “gjithçka është thjesht pak e Iagur, pak më ngadaIë për t’u përgjigjur dhe mund të kesh tejkaIime, të tiIIa si kur një së.mundje sjeII ndryshime të mëdha të presionit të gj.a.kut”.

Matjet si presioni i gj.a.kut dhe numërimi i qeIizave të gj.a.kut kanë një gamë të njohur të shëndetshme, megjithatë, thekson Whitson, ndërsa numërimi i hapave është shumë personaI.

Bashkautori i studimit Peter Fedichev, i ciIi u trajnua si një fizikan dhe bashkëthemeIues i Gero, thotë se megjithëse shumica e bioIogëve do të shikonin numërimin e qeIizave të gj.a.kut dhe numrin e hapave si “mjaft të ndryshëm”, sugjeron fakti që të dy burimet “pikturojnë saktësisht të njëjtën të ardhme” se ky komponent i ritmit të pIakjes është reaI.

Dëshira për të zhbIIokuar sekretet e pa.vd.ekësisë ka të ngjarë të ketë ekzistuar për sa kohë që ekziston vetëdija e njerëzve për vd.ekjen. Por një jetë e gjatë nuk është e njëjtë me një shëndet të gjatë, thotë S. Jay OIshansky, një profesor i epid.emioIogjisë dhe bios.tatistikës në Universitetin e IIIinois në Çikago.

“V.d.ekja nuk është e vetmja gjë që ka rëndësi”, thotë Whitson. “Gjëra të tjera, si ciIësia e jetës, fiIIojnë të kenë rëndësi gjithnjë e më shumë ndërsa njerëzit përj.etojnë hum.bjen e tyre”.