Ja për cilat vitamina ka nevojë secila femër

Gratë dhe vajzat duhet të tregojnë kuj.des për ush.qyesit e nevojshëm në çdo fazë të jetës së tyre.

Nevojat për vitamina dhe minerale v.aren pikërisht nga këto faza të ndryshme të jetës.

Këto nevoja për vitamina dhe minerale fillojnë që në rini e gjatë gjithë jetës, pra para dhe pas menopauzës.

Në këtë artikull të AgroWeb org do të mësoni për sup.lementët më të rëndësishëm që çdo grua dhe vajzë duhet të m.arrë çdo ditë për një fu.nksion më të mirë të or.ganizmit.

A ci di Folik

Acidi folik është thelbësor për s hëndetin e një gruaje.

Kjo vitaminë e kompleksit B ndihmon në formimin e qelizave të reja, gjë që kërkon një ritëm më të shpejtë gjatë shtatzanisë.

Acidi folik shmang de.f.ektet e fetusit dhe është i domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin e tij.

Një grua ka nevojë për 400 mikrogramë acid folik në ditë.

Gratë shta.t.zënë kanë nevojë për deri në 600 mikrogramë acid folik në ditë.

Vitamina D

Me kalimin e moshës, gruaja përballet me ndryshime h.or.monale, por edhe një shë.ndet më të d obët të ko.ckave.

Gratë janë më të rre zikuara nga ost eop oroza dhe fr akturat. Për pasojë ato kanë nevojë për vitaminë D e cila ndihmon në përt.hithjen e kalçiumit.

D.oza ditore e rekomanduar e vitaminës D është 600 njësi në ditë ose 15 mikrogramë.

Vitamina C

Vitamina C ndihmon në përth.ithjen e kolagjenit që e mban lëkurën të shëndetshme dhe elastike.

Vitamina C lu.f.ton rad.ikalet e lira që dë.mtojnë shëndetin e lëkurës dhe qelizate kë qija në të gjithë trupin.

Një grua ose një vajzë kanë nevojë për 75 miligramë vitaminë C në ditë.

Gjatë shta.t.zanisë, sasia e kësaj vitamine rritet në 85 miligramë ndërsa për nënat l.ehonë nevojiten deri në 120 miligramë në ditë.

Duh.anpi.rësit kanë nevojë për një d.ozë shtesë prej 35 miligramësh nga sasia e lartpërmendur.

Vitamina B12

Kjo vitaminë duhet marrë çdo ditë.

Ajo gj.allëron metabolizmin, m.b.ron qelizat e trurit, krijon ho.r.mone dhe rru.aza të kuqe të gj.ak.t.

Kjo vitaminë gjendet tek burime sht.azore.

Një grua ka nevojë për 2.4 mikrogramë vitaminë B12 në ditë, ndërsa ajo sht.atz.ënë ka nevojë për 2.6 mikrogramë vitaminë në ditë.