E tërheqi shokun për këmishe sepse i ka borxh, reafon Eni Çobani: ‘Mos se do përfundosh në burg’

Pjesë e rubrikës “Shihemi në gj yq” në Tv Klan ka qenë Fadili dhe Xhelo, dikur ishin dy shokë të ngushtë me njëri-tjetrin, por kur hynë në mes lekët bo rxh, miqësia e tyre u pr ish.

Xhelo i ka marrë para 6 vitesh 500 mijë Lekë të vje tra dhe deri më tani nuk ia ka kt hyer. Madje i është shma ngur dhe nuk i ka dalë më parë. Tani Fadili kërkon paratë b orxh dhe beson shumë që vetëm zonja Eni mund ta nd ihmojë të rim arrë paratë.

Xhelo ka treguar se është dë nuar me 1 vit bu rg për ar me pa le je dhe gjatë dë nimit që vu ante në bu rg, ai ka pasur 540 mijë Lekë të vjetra në zyrën e fin ancave të bu rgut. Pasi doli nuk ar riti t’i merrte këto para sep se i thanë që par atë ishin vje dhur. Xhelo e vërteton këtë de klaratë nga një vër tetim nga burgu për shu mën që ka pasur dhe ia tregon Eni Çobanit.

Fadili ner v ozohet, i shkon pranë dhe e k ap për kë mishe me forcë duke th ënë se nuk i intereson, ai do Lekët që i ka marrë bo rxh. Eni Çobani i kërkon të qet ësohet sepse do përf undojë si Xheloja në bu rg me këtë sj ellje.

Ajo i premton që do e zgjidhë këtë pr oblem të Lekëve të vje dhura nga zyra e fin ancave në bur gun e Rogozhinës dhe se i kërkon që sapo të ma rrë këto para do e lajë b orxhin që i ka Fadilit dhe jo vetëm 500 mijë Lekë, por të gjithë fitimin e mu nguar gjatë këtyre vi teve.